Thursday, April 12, 2018                                         thơ Nguyễn nam An


nhớ về đất nước 

mù mù tăm hơi từ dạo đó 
không về lính tráng biệt xa quê 
đầu hôm thức dậy nghe phone réo
bạn cùng đơn vị nhắn, buồn theo

ta bỏ từ lâu không viết  nữa 
nhưng buồn tiếng thở chợt chữ vung
ráng vịn vào câu thơ mà đứng 
qua vài năm, qua bốn chục năm 

thằng lính năm xưa lên tiếng hú 
sáng này như vượn ở  đầu non
tháng tư dậy đủ ngày quê quán
đã buồn hơn từ lúc tan hàng 

mù mù tăm hơi theo năm tháng 
chợt về đất nước giặc thù đang... ./.

Nguyễn Nam An

No comments:

Post a Comment